فنربندي اسپرينگ پكت (منفصل)

اسپرينگ پكت (همچنين به عنوان اسپرينگ كويل نيز شناخته ميشود) نسبت به مدلهاي ديگر موجود در بازار داراي محبوبيت بسيار زيادي است.
فنرهايي از جنس فولاد آبديده (#فيبركربن) به صورت جداگانه در داخل پاكت هاي پلي_اورتان قرار گرفته اند.
اين پاكت ها فنرها را از قبل فشرده و به صورت جداگانه احاطه كردند تا هر فنر به طور مستقل از هم بدن افراد را تحت پـوشش قرار دهند و شكل ستون فقرات شما را به خود بگيرند.
بهترين مدل اين پاكت ها مدل لانه زنبوري (honeycomb) است كه فضاي بين فنرها به حداقل ميرسد و امتيازي براي تشک محسوب ميشود و راحتي خوابي بيشتري دارد.
از كنار هم قرار دادن چند لانه زنبوري، فنربندي به صورت ناحيه اي درميايد كه بدن شما به چند ناحيه (پا، ران، لگن، كمر، شانه و سر) تقسيم ميكند و راحتي بسياري به شما ميدهد. محققان بر اين باورند كه پيكربندي بهتري وجود ندارد. مزيت ديگر اين نوع فنربندي اين است كه فنرها هيچ اثري بر هم ندارند و كاهش مزاحمت براي فرد كناري خواهد شد به طوري كه در تشك هايي كه فنربندي بيشتري دارند انتقال حركت به صفر ميرسد.